Valitse sivu

Toimintaterapia Tuohimaa

Toimintaterapiaa ja kotipalvelun tukipalveluita

 

Lue lisääOta yhteyttä

Sonja Tuohimaan toimintaterapiapalveluita vuodesta 2010

Olen erikoistunut kuntouttamaan aikuisia ja ikääntyneitä, joilla on vaikeuksia selviytyä hänelle merkityksellisistä arjen toiminnoista. Vaikeus voi johtua esim. kroonisesta kivusta, neurologisesta vammasta tai korkeasta iästä. Palvelua tuotetaan pääsääntöisesti Kiimingissä, Pudasjärvellä ja Oulun seudun lähikunnissa. Toimin Oulussa ja lähikunnissa.

Toimintaterapeutti auttaa arjessa

Toimintaterapeuttina keskityn toimintakykyyn ja haitan aiheuttaman muutosten haasteisiin. Etsimme yhdessä asiakkaan kanssa ratkaisuja merkityksellisten arjen toimintojen toteuttamiseksi.

Kotipalveluiden tukipalvelut

Tarjoan palvelua asiakkaan kotiin, oli se sitten omakotitalossa, palvelutalossa tai hoitokodissa.

Toimintaterapiaa ja kotipalveluiden tukipalvelut

Molemmat palvelut ovat saatavana joko itsemaksavana tai vakuutusyhtiöiden maksusitoumuksella.

[

Aikuisten ja ikääntyneiden toimintaterapia

Toimintaterapian tarkoitus on tukea ja löytää yhdessä asiakkaan kanssa keinot toimia hänelle tärkeiden asioiden äärellä. Konsultointi, ohjaus ja yhteistyö.

[

Kuntouttavat kotipalveluiden tukipalvelut

Toiminta on kiireetöntä ja välittävää läsnäoloa arjentoimintojen äärellä. Kotipalveluiden tukipalvelut ovat suunnitelmallisia, tavoitteellisia ja asiakasta arkeen aktivoivia toimintoja. Annan Sinulle saattajapalvelua, ulkoilu- ja asiointiapua. Tuen Sinua myös harrastus- ja viriketoiminnassa.

[

Aikuisten ja ikääntyneiden toimintaterapia

Palvelut suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Työergonomian ja -viihtyisyyden konsultointi

Toimintaterapia konsultoivana palveluna on työnantajapuolen ulkopuolinen asiantuntija-apu tai arviointi. Palvelussa toimintaterapeutti etsii ja kartoittaa työpaikalla piileviä ergonomia- ja viihtyisyyshaasteita asiantuntijahavainnointina.

Lue lisää

Havainnoinnin tukena voidaan esimerkiksi haastatella työntekijöitä sekä johtoa, tarvittaessa apuna käytetään myös videointia. Havainnoinin avulla toimintaterapeutti voi analysoida sekä selkeyttää työergonomiaa ja toimia ennen kaikkea herättävän keskustelun ohjaajana.

Työnjohdon ja työntekijöiden välisen ilmapiirin kiristyminen johtuu usein esimerkiksi työhön kohdistuvista, keskustelemattomista paineista. Seurauksena esimerkiksi työn tuottavuus ja ilmapiiri voi laskea merkittävästi.

Toimintaterapia konsultointipalveluna auttaa työpaikan konsensuksen löytämisessä tuomalla puolueettoman, ulkopuolisen näkökulman asioiden havainnointiin, tarkasteluun ja arviointiin. Palvelun avulla voidaan myös tunnistaa epäkohtia ja reagoida niihin ennaltaehkäisevästi.

Arvonlisäverovapaa sosiaalipalvelu

Arvonlisäverottomia kotipalvelujen tukipalveluita ei voi tuottaa kuka tahansa. Minulla on lupa tuottaa arvonlisäverovapaata palvelua Oulun alueella. Toimintaani valvoo sosiaaliviranomainen.

Mitä ovat arvonlisäverottomat kotipalvelun tukipalvelut?

Tukipalvelut ovat kotipalvelun tarjoaman hoidon rinnalla tarvittuja täydennyspalveluja. Tukipalvelut ovat usein ensimmäisiä itsenäisen asumisen tueksi tarvittuja palveluita. Asiakkaan ei siis tarvitse olla kotihoidon asiakas.

Tuottamiamme palveluja
  • Kylvetys- ja saunotuspalvelu
  • Arjen avut, esim. ruokahuolto
  • Kauppa- ja muu asiointipalvelu
  • Sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut
  • Vaatehuolto
  • Saattajapalvelu
Kuinka saat palvelua arvonlisäverottomasti?
  • Arvonlisäverottoman palvelun kriteerien täyttyessä vastuuhenkilömme myöntää oikeuden ostaa palvelut arvonlisäverovapaana.
  • Arvonlisäveron maksuvapauden voit saada tilanteesta riippuen myös määräajaksi.
  • Kartoitetaan tarve ja tehdään palvelusuunnitelma.
  • Tehdään palvelusopimus sosiaalihuoltopalvelun tuottamiseksi.
Palvelu- ja hoitosuunnitelma

Laki 812/2000 7 § sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista edellyttää, että sosiaalihuoltoa toteutettaessa on laadittava palvelu-, hoito-, kuntoutus- tai muu vastaava suunnitelma, jollei kyseessä ole tilapäinen neuvonta ja ohjaus tai jollei suunnitelman laatiminen muutoin ole ilmeisen tarpeetonta.

Kotitalousvähennys

Saat kotitalousvähennyksen myös arvonlisäverottoman palvelun ostoista. Kotitalousvähennyksen voit saada, jos teetät esimerkiksi tavanomaista kotitalous-, hoito- tai hoivatyötä. Työ on tehtävä joko maksajan omassa asunnossa tai hänen vanhempiensa, isovanhempiensa tai appivanhempiensa käytössä olevassa asunnossa. Vanhempiin sekä appi- ja isovanhempiin rinnastetaan myös heidän puolisonsa.

 

Omavastuu 100 euroa ja enimmäismäärä 2400 euroa/henkilö

Omavastuu 100 euroa on kalenterivuosikohtainen. Voit siis maksaa useita eri kotitalousvähennykseen oikeuttavia töitä, ja omavastuu vähennetään vain kerran. Saat verotuksessa kotitalousvähennyksenä 45% takaisin maksetusta palvelusta.

 

Lisätietoja:

Kotitalousvähennys (vero.fi)

Kotitalousvähennys (veronmaksajat.fi)

Säilytä kuitit, sillä hakemalla kotitalousvähennystä veroilmoituksellasi voit saada 45% verovähennyksen maksetuista palvelumaksuista. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä on 2400€/henkilö. Vähennykseen kuuluu 100 euron omavastuuosuus. Myös omaisella on oikeus vähennykseen ostaessaan palveluja vanhemmilleen.

Suomessa toimintaterapeutti on laillistettu terveydenhuollon ammattilainen

Toimintaterapeutin ammattinimikettä voi käyttää vain koulutuettu toimintaterapian korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö. Lisätietoja toimintaterapiasta saa esimerkiksi Suomen Toimintaterapeutit Ry:n kotisivuilta.

Toimintaterapia on asiakkaan ja toimintaterapeutin väliseen toiminnan terapeuttiseen käyttöön perustuvaa kuntoutusta.

Toimintaterapian tarkoitus on sekä tukea että parantaa asiakkaan mahdollisuuksia toimia itsenäisesti arjen tehtävissä tai työssä. Toimintaterapia on tavoitteellista ja terapia suunnitellaan yhdessä asiakkaan – tarvittaessa omaisten tai hoitohenkilöstön kanssa. Suunnittelussa otetaan yksilökohtaisesti huomioon asiakkaan kyvyt ja mahdollisuudet selviytyä.

Ota yhteyttä

Toimintaterapia Tm:i Sonja Tuohimaa
Sonja Tuohimaa, toimintaterapeutti AMK

1 + 14 =